نگهداری

برای نگهداری بهینه از کمپرسور بهتر است فردی مستعد به عنوان اپراتور کمپرسور انتخاب گردد و پس از آموزشهای لازم، به طور مرتب با واحد خدمات پس از فروش شرکت در ارتباط باشد. زمانبندی نگهداری و رسیدگی به کمپرسور پس از راه اندازی توسط پرسنل شرکت آریا کمپرسور تبریز به شرح زیر می باشد:
جدول سرویس کمپرسور TYPHOON :

جدول سرویس های زمان بندی شده درایرهای تبریدی

جدول سرویس های زمان بندی شده جهت تعویض المنت فیلتر و تخلیه آب

جدول سرویس های زمان بندی شده درایرهای دیسکانت