داست فیلتر سری ADF

مدل های ADF برای فیلتراسیون گرد و غبار موجود در هوای فشرده که احتمال دارد از درایر جذبی وارد مدار شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

TECHNICAL DATA