میکرو فیلتر

میکروفیلترها جهت جذب ذرات روغن احتمالی وارد شده به خط مصرف کاربرد دارند و بر سه نوع می باشند :
1-    میکرو فیلتر اولیه دارای المنتهای با سوراخ 1 میکرون
2-    میکروفیلتر ثانویه دارای المنتهای با سوراخ 0.01 میکرون
3-    میکروفیلتر نهائی دارای المنتهای با سوراخ 0.003 میکرون

این میکرو فیلترها از برندهای مطرح اروپائی مانند Domnick Hunter انگلیس، Mikropor ترکیه و MTA ایتالیا می تواند ارائه گردد.
این میکرو فیلتر ها دارای هاوزینگ آلومینیومی – پوشش رنگ خارجی پودری –دارای گیج اختلاف فشار- تخلیه اتوماتیک می باشد .

TECHNICAL DATA