خدمات در حین فروش

به منظور ارتقای سطح رضایت مشتریان و نتیجه مطلوب از روابط بین دو شرکت در زمان ساخت و تا قبل از تحویل و نصب کمپرسور ، شرکت آریا کمپرسور تبریز خدمات زیر را ارئه مینماید :